Thông báo phát hành HSMT gói thầu: 4.Sh.18/02 - Cung cấp sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn cho các trung tâm để phục vụ bồi dưỡng giáo viên

Tên bên mời thầu:  Dự án Phát triển Giáo dục THPT giai đoạn 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ:  112 Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại/fax/email: (84-4) 37836101 - (84-4) 37836102/(84-4) 37833030/ duanthpt2@gmail.com  

Mã số thuế: 0106124527                                                                                                         

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

A. Thông tin rút gọn

1. Tên gói thầu: Cung cấp sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn cho các trung tâm để phục vụ bồi dưỡng giáo viên (50 bộ/trung tâm x 63 trung tâm x 45 đầu sách)

Loại gói thầu:

          Xây lắp ☐          Mua sắm hàng hóa ☒         Phi tư vấn ☐             Hỗn hợp ☐

  • Giá gói thầu: Tổng giá gói thầu là 7.220.874.540 VNĐ
  • Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn cho các trung tâm để phục vụ bồi dưỡng giáo viên (50 bộ/trung tâm x 63 trung tâm x 45 đầu sách)  Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

2. Tên dự án: Dự án Phát triển Giáo dục THPT giai đoạn 2

3. Nguồn vốn: Vốn ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), vốn đối ứng Trung ương

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB)

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ ngày 26/8/2019 đến trước 9h30 sáng ngày 26/9/2019 (trong giờ hành chính)

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Đấu thầu, Dự án Phát triển Giáo dục THPT giai đoạn 2, số 112 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại/Fax: (84-4)37836101 - (84-4)37836102 (máy lẻ 321, 322) / (84-4)3783 3030

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ

9. Bảo đảm dự thầu:  80.000.000 VND

Hình thức bảo đảm: Tiền mặt hoặc bảo lãnh của ngân hàng

10. Thời điểm đóng thầu: 09h30’ sáng, ngày 26/9/2019

11. Thời điểm mở thầu: 10h00’ sáng, ngày 26/9/2019

THÔNG TIN CHI TIẾT: 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

(MUA SẮM HÀNG HÓA)

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 2

Vốn vay ADB: Loan No.2929 VIE (SF)

Tên gói thầu: Cung cấp sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn cho các trung tâm để phục vụ bồi dưỡng giáo viên (50 bộ/trung tâm x 63 trung tâm x 45 đầu sách)

Số hiệu gói thầu: 4.Sh.18/02

1.         Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được tài trợ từ Ngân hàng Phát triển Châu Á  để chi trả chi phí cho Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo, và dự định dùng một phần tiền tài trợ đó để thanh toán cho gói thầu nêu trên.

2.         Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho gói thầu nêu trên.

3.         Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua hình thức Đấu thầu Cạnh tranh Trong nước được quy định trong Hướng dẫn của Ngân hàng Phát triển Châu Á: Hướng dẫn mua sắm đấu thầu, và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu.

4.         Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

 

  • Doanh thu bình quân hàng năm được xác định là tổng các khoản thanh toán mà Nhà thầu nhận được cho các hợp đồng đã hoàn thành hoặc đang thực hiện trong vòng 3 năm 2016, 2017, 2018 tối thiểu bằng 14.442.000.000 VNĐ. Trong trường hợp nhà thầu là Liên danh, tổng doanh thu của tất cả các thành viên Liên danh phải đáp ứng yêu cầu trên, đồng thời doanh thu của một thành viên phải đáp ứng tối thiểu 40% của yêu cầu và từng thành viên phải đáp ứng tối tiểu 25% của yêu cầu;
  • Nhà thầu phải chứng minh khả năng tiếp cận với hoặc tính sẵn có của tài sản có tính thanh khoản cao, hạn mức tín dụng hoặc các nguồn lực tài chính khác, các cam kết ròng hiện tại để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính đối với hợp đồng đang xem xét là 2.000.000.000 VNĐ.
  • Nhà thầu đã hoàn thành ít nhất 02 hợp đồng trong vòng 05 năm vừa qua, có tính chất tương tự như hàng hóa được đề xuất, trong đó giá trị tham gia của nhà thầu lớn hơn 5.777.000.000 VNĐ.

Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

5.         Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến gói thầu này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ Dự án Phát triển giáo dục THPT giai đoạn 2 và kiểm tra hồ sơ mời thầu trong giờ hành chính từ 08h00 giờ đến 17h00 giờ tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới.

6.         Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến gói thầu này có thể mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới và nộp một khoản phí không hoàn lại là 2.000.000 VND/gói. Phương thức thanh toán là tiền mặt hoặc chuyển khoản tới tài khoản sau:

Tên tài khoản: Dự án Phát triển giáo dục Trung học phổ thông giai đoạn 2

Số tài khoản: 1300201228935 (USD)

Số tài khoản. 1300201228912 (in VND)

SWIFT Code. VBAAVNVX403

Tên và địa chỉ ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Thăng Long, số 4 Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội, Việt Nam.

Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức sau: hàng không đối với các địa chỉ tại nước ngoài hoặc chuyển phát nhanh đối với địa chỉ trong nước. Dự án sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

7.         Hồ sơ dự thầu phải được gửi tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới vào lúc hoặc trước 9h30 sáng  ngày 26/9/2019. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại địa chỉ ghi ở dưới vào lúc 10h00 sáng ngày 26/9/2019.  

8.         Tất cả hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo lãnh dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu. Giá trị của Bảo lãnh dự thầu: 80.000.000 VND.

9.         Địa chỉ liên hệ:

Người nhận:              Ông Nguyễn Hồng Hải

Chức vụ:                    Giám đốc Dự án

Cơ quan:                    Dự án phát triển giáo dục Trung học phổ thông giai đoạn 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ:                      Số 112 đường Trung Hòa, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

ĐT:                            +84 (04) 37836101/02/03 ext. 321, 322

Fax:                           +84 (04) 7833030

E-mail:                       duanthpt2@gmail.com

^
TOP