Bồi dưỡng CBQL và giáo viên cốt cán cấp THPT về giáo dục kỷ luật tích cực.

Thời gian: Tháng 7/2016

Thông tin chi tiết: Khóa học tổ chức cho  669 CBQL và giáo viên THPT về phương pháp dạy học tích cực tại Hà Nội, TPHCM, Đăk Lăk.

Nội dung tập huấn:

+ Các vấn đề chung về giáo dục kỷ luật tích cực.

+ Các biện pháp và hình thức tổ chức hoạt động nhằm thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực trong trường THPT.

+ Xây dựng kế hoạch thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực trong trường THPT.

Một số hình ảnh:

^
TOP