Bồi dưỡng cho giáo viên về Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa DTTS

Bồi dưỡng cho giáo viên về Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa DTTS

Thời gian: Tháng 5/2015

Thông tin chi tiết: Khóa học được tổ chức cho 308 CBQL và giáo viên THPT tại Hà Nội và Đăk Lăk.

Nội dung tập huấn:

Văn hóa các DTTS ở Việt Nam và quan điểm của Đảng, nhà nước về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa DTTS.

+ Nội dung bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa DTTS Việt Nam.

+Lồng ghép nội dung bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa DTTS Việt Nam trong các môn học cấp THPT.

+ Kỹ năng tổ chức các hoạt động về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa DTTS tại địa phương.

+ Trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm trong việc vận dụng các nội dung, phương pháp về bảo tồn và phát huy bản sắc văn háo DTTS Việt Nam trong thực tế giảng dạy, giáo dục tại các trường THPT.

^
TOP