Thông tin chung về Dự án Phát triển Giáo dục THPT giai đoạn 2

 

1. Mục tiêu

- Mục tiêu chung của Dự án: Nâng cao tính cạnh tranh của lực lượng lao động trẻ ở độ tuổi từ 18-24 của Việt Nam thông qua việc tăng cường chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông.

- Mục tiêu cụ thể:

Tăng cường chất lượng giáo dục THPT tiếp cận chuẩn chất lượng giáo dục THPT của các nước tiên tiến

Mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục THPT cho các nhóm thiệt thòi

Tăng cường năng lực lập kế hoạch và quản lí giáo dục THPT

 

2. Chức năng, nhiệm vụ

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện Dự án

- Thực hiện các hoạt động đấu thầu và quản lí hợp đồng

- Quản lý tài chính, tài sản và giải ngân

- Theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện dự án

- Công tác hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình

- Công tác nghiệm thu, bàn giao, quyết toán dự án

- Các nhiệm vụ đặc thù

- Các nhiệm vụ khác (trong khuôn khổ dự án do Bộ trưởng giao)

 

3. Cơ cấu tổ chức

^
TOP