đào tạo bồi dưỡng

Dành cho CBQL

Thời gian: Từ tháng 01/2015 đến tháng 04/2015

Địa điểm: 13 đợt tại các tỉnh: Hải Phòng (02 đợt), Hà Nội (03 đợt), Hồ Chí Minh (03 đợt), Nghệ An (01 đợt), Cần Thơ (02 đợt), Đà Nẵng (03 đợt)

Chi tiết...

^
TOP