Tập huấn Đổi mới tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục ở trường THPT

Thời gian: Tháng 3-4/2016

Địa điểm: 6 đợt tại Hải Phòng, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đăk Lăk.

Thông tin chi tiết: Khóa học tổ chức cho  3.091 Cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn  về kỹ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhằm: 1) Nâng cao nhận thức về đổi mới đồng bộ các thành tố giáo dục trong trường THPT đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; 2) Nâng cao năng lực tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục trong trường THPT đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

^
TOP